Provozní řád 

Kompostárna bioodpadu V Olšanech 

 
 
 
Vypracoval: Jan Roupec                          Schváleno rozhodnutím č.j. KUJI 77588/2016  ze dne 1.11.2016
Datum: 26.4.2016                                                                
 
                                              Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech   str. 2
 
 Obsah:
 1. Základní údaje o zařízení ................................................................................................... 3
 2. Charakter a účel zařízení.................................................................................................... 4
 3. Stručný popis zařízení ....................................................................................................... 5 
 4. Technologie a obsluha zařízení ........................................................................................... 5 
 5. Monitorování provozu zařízení ............................................................................................ 7
 6. Organizační zajištění provozu zařízení. ............................................................................... 7
 7. Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů. ............. 8
 8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie. .......................... 8 
 9. Opatření k minimalizaci obtěžování a rizik z provozu zařízení ................................................ 9 
10. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí ............................................. 9 
11. Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení ................... 10 
12. Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady) ...................................................... 10 
13. Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu)…11
14.Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů. ......... 11                   
15. Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení.... 11 
16. Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů. .................... 11 
17. Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie (včetně hodnocení zdravotního rizika). ............ 12 
18. Zásady plánu vzorkování výstupů ze zařízení a rozsah sledovaných ukazatelů stanovených pro hodnocení výstupů ze zařízení a četnost jejich kontrol .......... 12
19. Stanovení postupu změny provozního řádu z důvodu snížení četnosti kontrol výstupů .......... 13
20. Návrh na zavedení provozního deníku ............................................................................... 13 
21. Stanovení postupu ohlášení orgánu kraje pro případ, že odpad nebyl do zařízení přijat. .......... 13
22. Ustanovení o uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů po dobu 5 let. ..... 13
23. Závěrečná ustanovení ....................................................................................................... 13
 
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech   str. 3
 
 
1. Základní údaje o zařízení
 
   název zařízení: Kompostárna bioodpadu v Olšanech 
   Identifikační číslo zařízení (IČZ) : CZJ00902
   umístění zařízení adresa: Olšany, 588 56 Telč
   název k. ú. číslo pozemku:  k. ú. Olšany u Telče, č.p. 130/4  
   GPS souřadnice:  49.1847625N, 15.5680419E
 
   Identifikační údaje vlastníka pozemku, na kterém je zařízení umístěno: 
  Jméno fyzické osoby: Vlasta Pokorná  Bydliště fyzické osoby: Zachariášova 52, Telč, PSČ: 588 56
  Datum narození fyzické osoby: 11.dubna 1960 
                       Telefon: 731 092 253
 
  Identifikační údaje provozovatele: 
  obchodní jméno: Jan Roupec, sídlo: Lesonice 9, 675 44 Lesonice 
  IČO: 72085614  
  telefon: 739 165 309 
  e-mail: roupec11@seznam.cz
  bankovní spojení: 4162930399/0800
 
  Jména a kontakty vedoucích pracovníků: 
  Antonín Novotný, tel. 732423874, 
  e-mail: westin.sro@hotmail.cz 
 
 
Významná telefonní čísla: 
Hasičský záchranný sbor 150 
Zdravotnická záchranná služba 155 
Policie ČR 158 
Tísňová linka 112  
KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 567 564 551 
Městský úřad Telč (ORP) 567 112 411 
Obecní úřad Olšany 607 863 126 
Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57 Jihlava    564 602 111
 
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech str.4 
 
ČIŽP OI Havlíčkův Brod Bělohradská 3304 Havlíčkův Brod 569 496 111   hlášení havárií - 731 405 166
 
Údaj o realizaci stavby zařízení: Na základě Územního rozhodnutí stavebního úřadu městyse Nová Říše ze dne 6.9.2016, č.j. Výst.117/381/16
 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 1200 t
Časové omezení platnosti provozního řádu: Platnost tohoto provozního řádu je stanovena dobou platnosti souhlasu (ve smyslu §14 odst. 1 zákona o odpadech) uděleného rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
 
2. Charakter a účel zařízení
 
Kompostárna bioodpadu v Olšanech je umístěna na pozemku parcelní číslo 130/4 v katastrálním území Olšany u Telče a slouží pro shromažďování zejména biologicky rozložitelného komunálního odpadu z následným upravením a smícháním v drtícím a míchacím voze. Následně  vytvořená směs za pomoci kompostovacího stroje je uložena do vaku, kde za pomoci ventilátoru,který zajišťuje optimální přísun kyslíku, vzniká výsledný produkt, tedy kompost. Během kompostování budou sledovány vlastnosti kompostovaného bioodpadu a to zejména teplota, vlhkost a poměr C : N, aby byly dosaženy optimální podmínky procesu.  Jedná se o kompostárnu, která je určena k využívání dále uvedených biologicky rozložitelných druhů odpadů způsobem R3 (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, dále jen zákon o odpadech). 
 
 
katalogové číslo odpadu,  název odpadu,  kategorie
02 01 03, odpad rostlinných pletiv, O 
02 01 07, odpady z lesnictví, O 
02 03 04, suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, O 
03 01 05, Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04, O 
15 01 01, papírové a lepenkové obaly, O 
15 01 03, dřevěné obaly, O 
16 03 06, organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05, O 
17 02 01, Dřevo, O 
19 05 03, kompost nevyhovující jakosti, O 
20 01 01, papír a lepenka, O 
20 01 38, dřevo neuvedené pod číslem  20 01 37, O 
20 02 01, biologicky rozložitelný odpad, O 
20 03 02, odpad z tržišť, O 
 
Odpady jsou do zařízení přijímány od původců (ve smyslu §4 odst. 1 písm. w) zákona o odpadech.
 
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech   str.5 
 
Do zařízení nesmějí být přijaty odpady, které nelze zařadit pod některý z výše uvedených druhů odpadů, nebo odpady, které by mohly obsahovat látky ohrožující správný průběh kompostovacího procesu a složený výsledného kompostu silně zapáchající, které by silně zatěžovali životní prostředí provozu zařízení a jeho okolí. 
 
Z vlastní činnosti zařízení  vzniká odpad a to:                                               
-  kat.číslo 15 01 02 – Plastové obaly (vaky z polyetylénové folie) – předání oprávněné osobě k jeho převzetí 
-  kat.číslo 19 05 01 – Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu – předání oprávněné osobě k jeho převzetí
-  kat.číslo 19 05 03 – Kompost nevyhovující jakosti – navrací se zpět do komponovacího procesu
 
3. Stručný popis zařízení 
 
Maximální množství přijatého kompostu na kompostárnu bioodpadu v Olšanech je stanoveno na 1200 t za rok a na základě provedené analýzy potenciálu produkce bioodpadu na území těchto obcí: Olšany, Bohuslavice, Rozseč, Jindříchovice, Hladov bylo zjištěno, že předpokládaná kapacita kompostárny bioodpadu v Olšanech by měla být naplněna.
Kompostárna bioodpadu v Olšanech je umístěna na pozemku s parcelním číslem 130/4,o výměře 1091 m2. Přístupová cesta ke kompostárně je obecní cesta p.č. 2379. Pozemek je oplocen a vnitřní plocha Kompostárny bioodpadu v Olšanech je zhutněná. V areálu kompostárny se nenacházejí žádné stavební objekty.
Vybavení kompostárny bioodpadu v Olšanech: 
-  Traktor: STEYR 6230, CASE 105 s čelním nakladačem 
-  Drtící a míchací vůz ZAGO 7t. 
-  Kompostovací lis CM 1,5 
 - Provzdušňovací jednotka  
 - Teploměr 
 - Vlhkoměr
       
4.Technologie a obsluha zařízení 
 
   Povinnosti při příjmu (deklaraci) odpadu
 
 V okamžiku vjezdu do areálu kompostárny bioodpadu v Olšanech se řidič vozidla řídí pokyny pověřených pracovníků kompostárny bioodpadu V Olšanech. Dodavatel odpadu je povinen při  svém příjezdu do areálu kompostárny bioodpadu v Olšanech  předložit obsluze kompostárny bioodpadu v Olšanech doklady k přiváženému odpadu. Obsluha kompostárny bioodpadu v  Olšanech zkontroluje správnost údajů (bez předložení požadovaných dokladů není oprávněna obsluha kompostárny bioodpadu v Olšanech přijmout předmětnou dodávku odpadu) a provede porovnání přivezeného odpadu s deklarovaným odpadem.
Odpad musí být zvážen a to v Zemědělské společnosti ve Staré Říši, kde mu bude vystaven vážní lístek. Původce (oprávněná osoba) si je vědoma své povinosti sdělení pouze pravdivých informací při deklaraci odpadu. 
Pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, obsluha zařízení má právo odmítnout příjem odpadu.
- Písemné informace, které budou provozovatelem požadovány od dodavatele při jednorázové dodávce odpadů nebo při první ze série dodávek:
 
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech str.6 
 
 identifikační údaje dodavatele (IČO, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, IČZ),
 pokud je dodavatelem oprávněná osoba – identifikační číslo provozovny, 
 pokud je dodavatelem původce odpadu – název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (IČZUJ) provozovny (v případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníku správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresu a IČZUJ místa vzniku odpadu), 
 kód, název, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech, 
 další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v předmětném zařízení s daným odpadem nakládat. 
- Úkony provozovatele kompostárny (nebo odpovědného pracovníka obsluhy) při přejímce odpadů:
 vizuální kontrola každé dodávky odpadu a namátková kontrola odpadu k ověření shody dodaného odpadu s písemnými informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu, 
 zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorie odpadu, hmotnosti odpadu, data dodávky odpadu, identifikačních údajů dodavatele odpadu (včetně identifikačního čísla zařízení u oprávněných osob); v případě komunálního odpadu totožnost firmy provádějící jeho shromažďování nebo svoz (včetně identifikačního čísla zařízení), 
 zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, 
 vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení, které obsahuje také identifikační číslo tohoto zařízení .
- Po příjmu odpadu a provedení evidence je vozidlo navedeno na místo vykládky. Místo vykládky odpadu určuje obsluha kompostárny bioodpadu v Olšanech(pro dopravce odpadu je určené místo závazné), pracovník dopravce (dodavatele) odpadu musí být vždy přítomen vykládce odpadu.
 
Po shromáždění BRO v dostatečném množství pro započetí samostatného úkonu kompostování se nashromážděný odpad, dle složení BRO a receptůr pro správné stanovení poměru C : N a vlhkosti,  smíchá popřípadě zvlhčí v drtícím a míchacím voze. Po důkladném promíchání a rozdrcení je takto připravený materiál za pomoci komponovacího lisu ukládán do LDPE vaku. Po naplnění vaku se připojí provzdušňovací jednotka, která ovlivňuje teplotu ve vaku. Teplotu obsluha kompostárny kontroluje v prvních dvou týdnech 3 x denně (ráno, v poledne a navečer) v dalších týdnech 2x denně(ráno a navečer). Zároveň obsluha kontroluje i vlhkost ve vaku. V případě nízké vlhkosti se provede zvlhčení. Obsluha 1 x denně provádí i optickou kontrolu neporušenosti vaku, oplocení a celkového technického zabezpečení kompostárny. Veškeré činnosti spojené s provozem kompostovací plochy se zaznamenávají do Provozního deníku, který je veden na PC. Zápisy se provádějí ve dnech kdy je na ploše kompostárny vykonávána jakákoliv činnost.
 
Do provozního deníku (a jeho přílohové části) se zaznamenávají tyto údaje:
- datum a jméno zapisujícího 
- záznamy o úpravě materiálu pro kompostování 
- záznamy o odvozu  kompostu
  
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech str.7 
 
- záznamy o prováděných měřeních a analýzách zrajícího kompostu, průběhu a hodnocení zrání a dozrání kompostu  
- údržbářské úkony na zařízení 
- výsledky pravidelných i občasných kontrol 
- zvláštní situace, tj. poruchy a havárie a jiné mimořádné  případy 
- kontrolní zápisy o zařízení 
Způsob označení jednotlivých vaků evidenčním číslem a lístkem obsahujícím tyto informace: 
 datum založení zakládky 
 složení zakládky (katalogová čísla druhů odpadů, které byly do zakládky uloženy) 
 záznamy o provedeném provzdušňování zakládek (datum) 
 záznamy o provedených vlhčeních zakládek (datum) 
 záznamy o provedených měřeních teplot (datum, naměřená teplota) 
 datum ukončení procesu kompostování 
 výstup z procesu kompostování (zařazení výstupu do skupiny (třídy) dle přílohy č. 6 k vyhl. č. 341/2008 Sb.). 
Po ukončení kompostování bude kompost aplikován na pozemky provozovatele a pozemky obhospodařované fa. WESTIN s.r.o., Olšany 16. Pro tento případ bude kompost certifikován dle zák. o hnojivech.
 
5. Monitorování provozu zařízení
 
Provoz zařízení je monitorován denně obsluhou zařízení, která kontroluje:
 - Prašnost, hlučnost a zápach vznikající provozem kompostárny; 
 - Úniky provozních kapalin strojů; 
 - Úniky a poškození vaků 
 - Poškození oplocení a technického zabezpečení
 - Udržování čistoty a pořádku v areálu kompostárny; 
 
Účelem monitorování zařízení je sledování vlivu provozu na okolní prostředí, sledování funkčnosti zařízení, technického stavu, vyhodnocování sledování a přijímání nápravných opatření k zajištění požadované funkčnosti a ke zkvalitnění provozu. 
 
6. Organizační zajištění provozu zařízení. 
 
Provozní doba provozu kompostárny bioodpadu v Olšanech je dle potřeby dodavatelů odpadu a to po předchozí domluvě na tel. čísle 732 423 874 , p. Novotný.   
 
Zařízení je označeno informační tabulí, která obsahuje:
 - název zařízení
 - IČZ
 - identifikační údaje provozovatele zařízení
 - druhy odpadů (skupiny, podskupiny odpadů), které mohou být do zařízení přijímány
 - jméno kontaktní osoby + telefonní spojení
 - provozní doba
 - název krajského úřadu, který vydal příslušný souhlas k provozu zařízení včetně telefonního spojení
 
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech str.8
 
7. Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů. 
 
 Při příjezdu do zařízení je dodavatel odpadu povinen předložit vyplněné čestné prohlášení (popř. základní popis odpadu). Vozidlo s odpadem je předem  zváženo na váze Zemědělské společnosti ve Staré Říši, odpad zkontrolován z hlediska shody s deklarací na čestném prohlášení a z hlediska přípustnosti (dle seznamu odpadů  které je možné do zařízení přijímat).  Následně je provedena evidence na PC elektronicky v programu EVI8 dodaného společností INISOFT.  Všechny údaje v rámci evidence odpadu jsou jednak prezentovány na vážním lístku a dále zůstávají uloženy také v paměti počítače. 
                 Forma provedení evidence
 A. Vážní lístky
Obsahují základní údaje:
 identifikační údaje provozovatele zařízení
 název dopravce
 název původce
 datum a čas příjezdu a odjezdu z váhy
 SPZ vozidla
 hmotnost odpadu (brutto, tara, netto)
 kód odpadu
 název odpadu
 kategorie odpadu 
 
B.  Data v PC
Údaje uvedené na vážním lístku jsou prostřednictvím software určeného pro evidenci odpadů uchovávána také v PC. Tato data jsou sekundární evidencí odpadů a na jejich základě také probíhá fakturace za přijetí odpadu do zařízení.  Veškeré údaje průběžné evidence odpadů odpovídají požadavkům § 39 zákona o odpadech a § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
 
Roční hlášení
Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 20 je předkládáno do 15.2.  za uplynulý kalendářní rok. 
Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady: hlášení za provozování zařízení k odstraňování  a využívání odpadů bude zasíláno příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři uvedeném v příloze č. 22, vyhlášky č. 383/2001 Sb. Hlášení se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech. Hlášení  v elektronické podobě se zasílá na elektronickou adresu, kterou místně  příslušný  obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový  přístup. 
 
8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie
 
Vlastní  technologie kompostování  do vaku a vzhledem k surovinám  se kterými se pracuje a k  umístění  zařízení prakticky nezavdává ke vzniku havárie.  Zařízení je průběžně kontrolováno obsluhou zařízení. Z výsledků kontrol bude pořizován zápis do Provozního deníku. 
Prováděné kontroly:
 - nepoškození vaků
 - používat mechanizmy a zařízení pouze pro práce a činnosti uvedené v návodu pro obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu,
 - při údržbě a opravách technických zařízení a při doplňování pohonných hmot  dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k únikům olejů a nafty a manipulaci s ropnými látkami provádět na místech tomu určených,
 
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech str.9
 
- pravidelné a řádné prohlídky používaných strojů,
- udržovat v průjezdném stavu a čistotě příjezdové komunikace,
- udržovat areál celého zařízení v čistotě dle potřeby provádět nebo zajišťovat  sběr  případných úletů v areálu i v jeho okolí. 
 
Každou  provozní  havárii či poruchu technického zařízení  provozu kompostárny bioodpadu v Olšanech hlásí ihned obsluha zařízení  provozovateli Kompostárny  bioodpadu v Olšanech. 
Provozovatel Kompostárny bioodpadu v Olšanech rozhodne o dalším postupu řešení nastalé situace. V případě výskytu havarijní situace v areálu budou podle závažnosti  a charakteru události podány informace příslušným institucím:
 
-  Policie ČR,  tel.  158    
-  Ohlašovna požáru,  tel.  150 
-  Záchranná služba,  tel.  155 
-  KÚ Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství,  tel. 564 602 501 
-  Obecní úřad Olšany,  tel. 607 863 126 
-  Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, tel. 731 405 166 
-  Krajská hygienická stanice Jihlava,  tel. 567 564 551
 
Popis každé události (okolnosti a příčiny vzniku, rozsah a průběh, provedená opatření a výsledky, rozsah škod a způsob jejich odstranění, komu a kdy hlášeno) bude uvedeno  v Provozním deníku. Za úplnost a přesnost záznamu odpovídá provozovatel zařízení. 
 
9.  Opatření k minimalizaci obtěžování a rizik z provozu zařízení 
 
Jelikož se jedná o provozování technologie, kde nedochází k emisím znečišťujících látek, protože celý proces probíhá v uzavřeném vaku. Emise TZL ze štěpky budou snižovány udržováním optimální vlhkosti materiálu.
  
10. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí
 
Do prostoru kompostárny je povolen přístup zástupcům vlastníka a provozovatele zařízení, obsluze a pracovníkům, určeným k manipulaci s odpady v zařízení. Ostatní osoby se smí pohybovat v zařízení pouze v doprovodu provozovatele nebo jím pověřené osoby (obsluhy). Zařízení je označeno cedulí „Nepovolaným osobám vstup zakázán!“
 
Bez doprovodu zaměstnanců zařízení smí do areálu vstoupit pouze osoby za účelem poskytnutí první pomoci při úrazu nebo za účelem zabránění úrazu, požáru, havárií, nehod, popř. za účelem zmírnění následků při uvedených událostech.
 
Obsluha kompostárny bioodpadu v Olšanech má vyhrazenou pracovní místnost včetně sociálního zařízení v přilehlé budově bývalého kravína. Používaná voda v objektu užitková, na pití voda balená.
 
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech str.10 
 
Pracovníci jsou povinni dodržovat při práci předpisy hygienické, požární a ostatní související předpisy, které se týkají vykonávané práce .
 
V případě poškození zdraví pracovníka, tj. potřísnění pokožky žíravinou, zasažení očí, vnitřního požití, nebo úrazu elektrickým proudem se postupuje v souladu s obecnými pravidly první pomoci.
  
Při manipulaci s odpadem jsou pracovníci obsluhy kompostárny povinni používat ochranné pracovní oděvy a pracovní ochranné pomůcky s ohledem na charakter odpadů z hlediska jejich působení na zdraví lidí a životní prostředí. 
 
Při manipulaci s odpady je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, nejíst, nepít, nekouřit.
 
V celém areálu kompostárny je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Do prostoru kompostárny je zakázán vstup pracovníkům, jsou-li pod vlivem léků, alkoholických či jiných omamných látek.
 
Zaměstnanci zařízení jsou pravidelně 1x ročně školeni v oblasti BOZP. V zařízení je k dispozici plně vybavená lékárnička pro ošetření drobných poranění, za stav plného vybavení lékárničky zodpovídá vedoucí pracovník zařízení. Periodické školení z požární ochrany vedoucích pracovníků se provádí nejméně 1 x za 3 roky. Vedoucí pracovníci pak provádějí opakované školení zaměstnanců. Ostatní speciální školení zaměstnanců (manipulační techniky, řidiči NA a další) jsou prováděna dle příslušných odborných předpisů.
 
O školení pracovníků obsluhy je vedena písemná dokumentace.
 
V areálu je omezena pojezdová rychlost vozidel omezena dopravní značkou 20 km.
 
Pohyb vozidel na ploše kompostárny řídí obsluha kompostárny 
 
Každý pracovník pohybující se v areálu kompostárny je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví i o bezpečnost a zdraví jiných osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Dále pracovník obsluhy strojního vybavení nesmí vstupovat a vystupovat z mechanismu za jeho chodu a nesmí stroj opustit bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu.
  
Je zakázáno tankovat pohonné hmoty mimo určené plochy a při zapnutém motoru. 
 
V případě výskytu zbraní, střeliva, výbušnin apod. bude místo nálezu výstražně označeno, bude k němu zamezen přístup a okamžitě bude informována Policie ČR. 
 
11. Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení
 
Požadavky na kvalitativní charakteristiku odpadů jsou uvedeny v bodě 3. tohoto Provozního řádu.  
 
 Pokud v rámci přejímky odpadu obsluha zařízení zjistí, že odpad svou kvalitou neodpovídá požadavkům provozního řádu (jeho vlastnosti se neshodují s podmínkami pro příjem do zařízení kompostárny bioodpadu v Olšanech ),  nebude odpad dále přijat a dodavateli bude sděleno, že odpad není možné přijmout na kompostování. „Odpad nebude přijat ke kompostování“ 
 
12. Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady) 
 
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech str.11 
 
Kromě odpadu uvedených v bodě 3. tohoto provozního řádu budou v zařízení využívány i přebytky z rostlinné výroby provozovatele jako je obilná sláma a seno. 
 
 
13. Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu). 
 
 Výstupem  ze  zařízení  k  využívání bioodpadů jsou výrobky, které splňují  požadavky jiných právních předpisů (Zákon  č.  156/1998  Sb.,  o hnojivech, pomocných půdních látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích  a  substrátech  a  o agrochemickém zkoušení  zemědělských  půd  „zákon  o  hnojivech“, ve znění pozdějších  předpisů), výrobky, které splňují požadavky  této  vyhlášky  a  odpady,  které  již  nejsou považovány za  bioodpady. Množství vyrobeného kompostu se předpokládá 65 -70t. ze 100t. BRO.  Získaný kompost (hnojivo) bude aplikováno na pozemky obhospodařované provozovatelem kompostárny a na pozemky obhospodařované fa. WESTIN s.r.o., Olšany 16.
 
14. Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů. 
 
Energetická náročnost spočívá především provozem manipulační a kompostovací techniky ve formě kapalných paliv, zejména mot. nafty. U tohoto kritéria záleží na skladě přijímaného odpadu, který se v průběhu roku mění a tím pádem je předúprava vždy rozdílná. Dalším kritériem je elektrická energie, kde rovněž je spotřeba závislá nejen na teplotě připravovaného kompostu, ale i na teplotě okolního prostředí. Proto stanovení energetické náročnosti zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku nelze stanovit.
  
15. Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení. 
 
Provozováním kompostárny vzniká jako odpad polyetylénová folie zelené barvy, která je recyklovatelná. Technologie použitá při kompostování neprodukuje žádné odpadní vody.
  
Emise – kompostárna je z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, která může být provozována pouze v souladu s povolením provozu vydaným příslušným krajským úřadem včetně schváleného provozního řádu, kterým se její provoz musí řídit.                                                                                                                
 Kompostárna bioodpadu má povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší, vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina ze dne 9.5.2016, č.j.KUJI 33010/16 OZPZ 995/2016/Rů. 
 
16. Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů. 
 
Při kompostování ve vacích se počítá s minimálním hmotnostním tokem emisí do ovzduší, který nelze dopředu odhadnout. Co se týče objemu vypouštěných odpadních vod, tak zde neprobíhá žádné vypouštění odpadních vod.
  
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech str.12 
 
17. Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie (včetně hodnocení zdravotního rizika). 
 
Složení zakládky se řídí dle receptur, tak aby byl zachován ideální poměr C : N, tedy 30 : 1, dále se pak klade důraz na důkladné smíchání a rozmělnění kompostovaných surovin. V této fázi je nutné sledovat i vlhkost homogenní hmoty. Hodnota vlhkosti by měla dosahovat 60%. Po uložení hmoty do vaku se sleduje teplota a opět vlhkost.
Výhodou kompostování ve vaku je především uzavřený systém, pomocí kterého lze celý proces plně řídit. Kompostování je kontinuální proces, takže není možné přesně stanovit, kdy jednotlivé fáze začínají a kdy končí. Proces se odehrává ve třech fázích: fáze rozkladu, fáze přeměny a fáze zralosti. Na tyto tři fáze navazuje fáze dosoušení, která se však neřadí do vlastního kompostovacího procesu.
-- První fáze rozkladu (termofilní) Termofilní fáze trvá v rozmezí 1 – 2 týdnů. V prvních 2 – 3 dnech dochází k výraznému vzestupu teploty, která dosahuje až k 60 – 70 °C. Za zvýšením teploty stojí činnost milionů bakterií a hub, které rozkládají lehce rozložitelné sloučeniny (např. cukry, bílkoviny, škroby).
Výsledným produktem této úvodní činnosti jsou např. dusičnany, oxid uhličitý, čpavek, aminokyseliny a polysacharidy. Živiny se postupně transformují na původní minerální formu. Ke konci první fáze dochází ke snížení teploty na 55 °C. Po celou dobu termofilní fáze je nezbytné zajištění provzdušňování 3 – 4 minuty ku 3 – 5 minut (zapnuté provzdušňování: vypnuté). Aerace se pohybuje v rozmezí mezi 40 – 50 %. 
-- Druhá fáze přeměny (mezofilní) Mezofilní fáze trvá 6 – 8 týdnů a provází ji teploty mezi 50 – 60 °C s aerací v rozmezí 60 – 70 % (např. 5 min. aerace další 4 minuty pauza). Poměr je nutné měnit dle aktuálně naměřených teplot. Ke konci fáze teplota klesá k 30 °C, i přes intenzivní aeraci. To je jasné znamení, že kompostovací proces postupně ustává a nastupuje další fáze. Kompost nabývá stejnoměrné hnědé barvy, drobtovité struktury a voní po lesní zemině.
-- Třetí fáze zralosti (syntézy) Fáze nazývaná syntézou trvá 1 – 2 týdny a dochází k postupnému ochlazení kompostu na okolní teplotu. Provzdušňování je prováděno pouze mezi 20 – 30 % (1 – 2 minutám ku 6 – 8 minutám). Kompost má již zemitou strukturu.
--  Čtvrtá fáze dosoušení Jak již bylo uvedeno v úvodu této podkapitoly, tato fáze nepatří do vlastního procesu kompostování. Dosoušení trvá 1 – 2 týdny v závislosti na povětrnostních podmínkách. Možností je i rozříznutí vaku a následné provzdušňování mezi 30 – 40 %. Snížení vlhkosti v kompostu umožňuje snadnější manipulaci. Teplota jak je patrné z předchozích údajů, je nejlepším indikátorem průběhu celého procesu kompostování. Mikrobiální aktivita je přímo úměrná teplotě. V případě, že dochází k vzestupu teploty, bude stoupat i aktivita mikrobů. Vymezené teploty, zaručují postupné odumírání rostlin, zničení choroboplodných zárodků, nemocí i semen rostlin.
  
18. Zásady plánu vzorkování výstupů ze zařízení a rozsah sledovaných ukazatelů stanovených pro hodnocení výstupů ze zařízení a četnost jejich kontrol
 
 A. Zásady plánu vzorkování 
 
výroba kompostu 1. skupiny - dle kompetencí a rozhodnutí ÚKZÚZ. 
 
Provozní řád Kompostárna bioodpadu v Olšanech str.13 
 
B. Rozsah sledovaných ukazatelů stanovených pro hodnocení výstupů ze zařízení a četnost jejich kontrol kompost (výrobek) 1. skupiny  
 
Dle přílohy č. 6 k vyhlášce č.  341/2008 Sb., musí splňovat tyto limity rizikových prvků (dle tabulky 2b přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.):
 
 prvek   kadmium  olovo  rtuť arsen chrom měď molybden nikl zinek
 mg/kg       2         100     1     20     100    150     20         50   600
 
 Maximální aplikační dávka hnojiva je 20 tun sušiny/ha v průběhu 3 let. 
 Četnost kontrol: dle kompetencí a rozhodnutí ÚKZÚZ. 
 
19. Stanovení postupu změny provozního řádu z důvodu snížení četnosti kontrol výstupů
 
V případě snížení četnosti zkoušek stanovených ve vyhlášce č. 341/2008, tabulce č. 5.6,      bude provozní  řád  o tuto skutečnost doplněn přílohou či dodatkem.     Toto neplatí  pro  mikrobiologické zkoušky. 
 
20. Návrh na zavedení provozního deníku
 
Za vedení záznamu v provozním deníku je zodpovědná obsluha zařízení, která do něj denně zaznamenává   všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení :
- jméno obsluhy
- případné nepřijetí odpadu do zařízení včetně jeho ohlášení na Krajský úřad Vysočina
- školení zaměstnanců
- údaje jako mimořádné události, opravy, závady, havárie apod.
- vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. spotřeba energií, vody
- teplota a vlhkost zakládky při kompostování
- záznam o odběru vzorku kompostu
- záznamy o vyskladnění kompostu (zařazení do skupin, vyskladněné množství.)
- další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu (evidenční list  zakládek – vybrané údaje o zakládkách)
 
21. Stanovení postupu ohlášení orgánu kraje pro případ, že odpad nebyl do zařízení přijat.
 
V případě, že odpad nebyl do zařízení přijat, podá o takové skutečnosti provozovatel zařízení písemnou zprávu příslušnému orgánu kraje, kterým v tomto případě je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, a to do 5 pracovních dnů. Součástí takové informace bude identifikace původce odpadu, druh odpadu a důvod jeho nepřijetí do zařízení.
 
22. Ustanovení o uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu  přijatých odpadů po dobu 5-ti let. 
 
Veškeré dokumenty dokladující kvalitu přijatých odpadů budou archivovány v sídle provozovatele a to po dobu nejméně 5-ti let.
 
23. Závěrečná ustanovení
 
Provozní řád má závaznost vnitřní směrnice provozovny Kompostárny v Olšanech platné pro provoz zařízení k využívání bioodpadů. Se zněním tohoto provozního řádu musí být v rámci školení prokazatelně seznámeni všichni pracovníci zařízení.